Produkty
Kategorie
  Koszyk 0

Sonax Środki pielegnujące
XTREME AntiFrost und KlarSicht Konzentrat - 5 Litry Kanister

XTREME AntiFrost und KlarSicht Konzentrat - 5 Litry Kanister

1242-854
Brak opinii Napisz opinię (0)
Dostępny natychmiast
Wysyłka Poniedziałek 24 Lutyinfo
W tej chwili inny użytkownik kupuje ten produkt
108,90 zł
-15% 128,50 zł
bez VAT: 89,26 zł
Powiadom mnie, gdy cena spadnie!
Dostawa do domu
GRATIS Informacje
Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni
Gwarancja 24 miesiące
Opis

Środki pielegnujące Sonax  XTREME AntiFrost und KlarSicht Konzentrat - 5 Litry Kanister 1242-854


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H319: Działa drażniąco na oczy.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P280i: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P102: Chronić przed dziećmi.

Dane techniczne

Dane syntetyczne

KategoriaŚrodki pielegnujące

Lepkośćn.d.

Aplikacjen.d.

Właściwościn.d.

Format5 Litry Kanister

Zatwierdzenia

EAN