Produkty
Kategorie
  Koszyk 0

Sonax Środki pielegnujące
MotorStartHilfe - 250 Mililitr Puszka

MotorStartHilfe - 250 Mililitr Puszka

1209-785
Brak opinii Napisz opinię (0)
Dostępny natychmiast
Wysyłka Poniedziałek 24 Lutyinfo
W tej chwili inny użytkownik kupuje ten produkt
56,90 zł
-16% 67,71 zł
bez VAT: 46,64 zł
Powiadom mnie, gdy cena spadnie!
Dostawa do domu
GRATIS Informacje
Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni
Gwarancja 24 miesiące
Opis

Środki pielegnujące Sonax  MotorStartHilfe - 250 Mililitr Puszka 1209-785


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
H315: Działa drażniąco na skórę.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P261f: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280b: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P102: Chronić przed dziećmi.

Dane techniczne

Dane syntetyczne

KategoriaŚrodki pielegnujące

Lepkośćn.d.

Aplikacjen.d.

Właściwościn.d.

Format250 Mililitr Puszka

Zatwierdzenia

EAN