Produkty
Kategorie
  Koszyk 0

Fertan Wyposażenie warsztatów
HT Hohlraum Wachs transparent Spray kpl. Sonde + 360°Düse - 50

HT Hohlraum Wachs transparent Spray kpl. Sonde + 360°Düse - 50

1848-15435161
Brak opinii Napisz opinię (0)
Dostępny natychmiast
Wysyłka Czwartek 12 Grudzieńinfo
W tej chwili inny użytkownik kupuje ten produkt
76,90 zł
-10% 85,36 zł
bez VAT: 63,03 zł
Powiadom mnie, gdy cena spadnie!
Dostawa do domu
GRATIS Informacje
Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni
Gwarancja 24 miesiące
Opis

Wyposażenie warsztatów Fertan  HT Hohlraum Wachs transparent Spray kpl. Sonde + 360°DĂĽse - 50 1848-15435161


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
H315: Działa drażniąco na skórę.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…
P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P403: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...

Dane techniczne

Dane syntetyczne

KategoriaWyposażenie warsztatów

Lepkośćn.d.

Aplikacjen.d.

Właściwościn.d.

Format500 Mililitr Spray

Zatwierdzenia

EAN